SHL 125 M04 1951

SHL 125 M04 1951 wersja kielecka

Dokumentacja na pojazd zabytkowy. Zdalna wizyta terenowa0 Komentarz

No Comment.