Romet Pony M2 Motorynka 1980

Romet Pony M2 Motorynka 1980

Dokumentacja na pojazd zabytkowy
0 Komentarz

No Comment.